UHC 전지 특성

입도분포 분석
D10 (㎛)
D50 (㎛)
D90 (㎛)
Dmax (㎛)
실리콘 5%
11.01
20.45
38.03101.1
실리콘 13%
5.62
17.53
33.15
63.41
원료 표면 및 성분 분석
실리콘 5%
실리콘 13%
전기적 특성 분석
Half cell – 실리콘 5%
Half cell – 실리콘 13%
Full cell test – 실리콘 13%
No.Condition Discharging Time(min) Capacity [Ah] Energy [Wh]
1
UHC 전지 28.83 33.47 115.05
2동일체적 타사 리튬이온 전지 19.42 21.13 77.21